Algemene voorwaarden van Jhost.nl zijn diensten.

De gebruiker van de diensten van Jhost.nl, hierna te noemen de cliënt. De verzorger van de door Jhost aangeboden diensten hierna Jhost te noemen. De ondertekende verklaart met de hieronder genoemde voorwaarden akkoord te gaan. Het einde van de voorwaarden wordt aangegeven door middel van aan de onderzijde aangegeven paginanummers.

1. Offertes

Deze zijn geheel vrijblijvend en hebben een maximale geldigheidsduur van 4 weken na dagtekening.

2. Overmacht

 Jhost en de cliënt moeten elke verplichting nakomen tenzij zij worden verhinderd door overmacht. Overmacht kan zijn: oorlog(s gevaar), rellen, werkstakingen, brand, waterschade, langdurige uitval van de elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of -elektriciteitsnetwerken van anderen, storingen in communicatieve verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers waar Jhost van afhankelijk is.

3. Aansprakelijkheid

Jhost is afhankelijk van diensten die aangeboden worden door derden. Hierdoor kan Jhost niet met honderd procent zijn service garanderen. Iedere aanspraak van de cliënt op Jhost voor enige vorm van schadevergoeding is uitgesloten. Jhost kan instemmen om het factuurbedrag voor de niet geleverde service niet in rekening te brengen.

Jhost is nimmer aansprakelijk voor de door de gebruiker op haar systemen geplaatste content; dit omvat het volgende:
- Illegaal Materiaal - Dit omvat tevens auteursrechtelijk beschermd werk waarvoor geen toestemming verkregen is of auteursrechten voor betaald zijn, en materiaal in strijd met de Nederlandse Wetgeving.
- Warez, etc. - Dit omvat illegale software, ROMS, emulatoren, phreaking, hacking, password cracking, IP spoofing, etc.

4. Geheimhouding

Cliënt nog Jhost zullen te allen tijde zowel tijdens als na de overeenkomst met een uitloop van twee jaar alle verkregen informatie als vertrouwelijk behandelen.

5. Tariefswijziging

Jhost kan te allen tijde de tarieven wijzigen voor haar aangeboden diensten.  De cliënt zal hier minimaal 30 dagen voorafgaande bericht over ontvangen. Mocht de cliënt hier niet mee akkoord gaan kan de cliënt met ingang van de datum waarop de tariefswijziging van kracht gaat de overeenkomst opzeggen.

6. Betaling

Betalingen dienen binnen 21 dagen te geschieden tenzij dit anders is overeen gekomen. Betalingen dienen gedaan te worden op het door Jhost aangegeven rekeningnummer.
Mocht de cliënt het niet eens zijn met het gefactureerde bedrag blijft de termijn van 21 dagen gelden.
Jhost behoudt zich het recht om de geleverde diensten stop te zetten als de cliënt zijn betalingsverplichtingen niet nakomt.